Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Bản lập trường của các tín đồ tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo độc lập đối với dự thảo 4, luật tín ngưỡng - tôn giáo

Việt Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2015
    

·       . Nhận định rằng chính quyền Việt Nam đang thúc đẩy thông qua nhanh chóng Dự thảo 4 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

·        .Tham chiếu Điều 18 về Quyền Tự do Tư tưởng, Tự do Lương tâm hay Tự do Tôn giáo của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và của Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là một thành viên;

·       . Đồng tình với các khuyến nghị về tự do tôn giáo đối với Việt Nam được các quốc gia thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ nêu lên tại Thủ tục Kiểm tra Định kỳ Phổ Quát (UPR) vào năm 2014;

·     . Đồng tình với các khuyến nghị của Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng của Liên Hiệp Quốc (SR-FORB) vào năm 2015;

Chúng tôi, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (độc lập) tại Việt Nam, cực lực phản đối và bác bỏ Dự thảo 4 của Luật Tín ngưỡng,Tôn giáo (DLTNTG4) vì nó là công cụ để pháp chế hóa sự bắt bớ, đàn áp, kiểm soát và giới hạn quyền tự do tôn giáo đang xảy ra từ 40 năm qua trên đất nước này. Rõ ràng DLTNTG4 đã vi phạm ICCPR và không lưu ý đến những khuyến nghị của UPR và SR-FORB để cải thiện quyền tự do tôn giáo vì:

1.    DLTNTG4 đưa ra những định nghĩa rất hẹp hòi về  tín ngưỡng, tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo ...(điều 3, DLTNTG4) và tránh né công nhận “quyền tự do đi theo một tín ngưỡng/tôn giáo tự chọn“ như là một nhân quyền tuyệt đối. Với định nghĩa nói trên DLTNTG4 sẽ tiếp tục kỳ thị và loại bỏ nhiều tín ngưỡng/tôn giáo đã có mặt lâu đời hay mới xuất hiện tại Việt Nam.