Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Thư của Tín đồ PGHH gởi cho Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tây nam bộ, ngày 08/11/2016

Kính gởi: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội CHXHCN Việt Nam

Trích yếu: Đóng góp ý kiến với bản Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (1.9.2016)


Thưa Bà,

Chúng tôi, khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, xin gởi đến Bà và Quốc hội một số ý

kiến về bản Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (1.9.2016).


Những ý kiến này được đúc kết trong bản “Tuyên bố của các tín đồ Phật giáo Hòa

Hảo về Dự thảo luật Tín ngưỡng, Tôn giáo” viết ngày 25/10/2016 và đã được 109

tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đồng ý ký tên. Chúng tôi đính kèm trong thư bản tuyên

bố này cùng danh sách chữ ký.


Kính mong bà và quốc hội hoan hỉ xem xét lại Dự thảo luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

để tín đồ PGHH chúng tôi và các tôn giáo khác ở Việt Nam được sống và hành đạo

đúng tinh thần tự do tôn giáo của Hiến pháp 2013.


Trân trọng cám ơn Bà và quốc hội.


TM. Khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Nguyễn Văn Lía.